Kako da postanete Kooprerant "Velike Kooperative"

 

 

USLOVI I NAČIN STICANJA I PRESTANKA STATUSA KOOPERANTA

Član 1

Status kooperanta - mogu steći zainteresovani poljoprivrednici, poslovno sposobni da se bave poljoprivrednom proizvodnjom ili ostalim delatnostima predviđenim ugovorom o osnivanju Kooperative, ukoliko prihvati Pravila "Velike Kooperative".

Član 2

Status Kooperanta stiče se po osnovu zahtjeva i pristupne izjave kojom potpisnik prihvata prava, obaveze i odgovornosti Kooperanta, utvrđene ugovorom o osnivanju, odnosno zadružnim pravilima.

Pristupna izjava sadrži naročito: dokaz o izvršenoj uplati članarine,  da prihvata odredbe ugovora o osnivanju, odnosno zadružna pravila.

Član 3

Odluku o sticanju statusa kooperanta donosi Upravni odbor Kooperative.

Kooperativa je dužna da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, pismeno obavijesti podnosioca zahtjeva da li je zahtjev prihvaćen.

Ako Kooperativa u predviđenom roku od 30 dana ne donese odluku i obavijesti podnosioca, smatraće se da je zahtjev prihvaćen.

Član 4

Po prihvatanju zahtjeva za sticanje statusa kooperanta, podnosilac zahtjeva potpisuje pristupnu izjavu i time stiče status kooperanta.

Član 5

Status kooperanta prestaje istupanjem iz Kooperative, isključenjem iz Kooperative, smrću kooperanta i prestankom Kooperative.

Član 6

Kooperant može da istupi iz Kooperative po osnovu potpisane izjave o istupanju.

Status Kooperanta prestaje danom kad Kooperativa primi njegovu pisanu izjavu o istupanju.

Ako kooperant ima dospjele obaveze prema Kooperativi, status kooperanta prestaje po podmirenju tih obaveza.

Član 7

Kooperant može biti isključen iz Kooperative ako: ne izvršava preuzete obaveze predviđene Ugovorom o osnivanju Kooperative i Pravilima; preduzima štetne radnje u odnosu na ostale zadrugare, kooperante i Kooperativu; odaje poslovnu tajnu Kooperative; ako ne izvršava preuzete obaveze utvrđene posebnim ugovorom između sebe i Kooperative u vezi proizvodnje; ako ne posluje preko Kooperative; ako ne vraća kredite; osniva preduzeće i radnje koje se bave konkurentskim poslovima Kooperativi.

Član 8

Odluku o isključenju kooperanta iz Kooperative donosi Upravni odbor Kooperative.

Odluka o isključenju mora biti obrazložena.

Protiv odluke o isključenju iz Kooperative Kooperant podnosi žalbu Skupštini Kooperative u roku od 30 dana od dana uručenja odluke.

Odluku po žalbi Skupština donosi na prvoj narednoj sednici.

Status Kooperanta prestaje danom donošenja odluke, a ukoliko se zadrugar žalio onda danom donošenja odluke po žalbi, odnosno izmirenjem obaveza.

Član 9

Naslednici umrlog Kooperanta mogu steći status Kooperanta, s pravima i obavezama umrlog Kooperanta i ako ispunjavaju uslove za sticanje statusa Kooperanta, kao i svi ostali Kooperanti, a odluku o tome donosi Upravni odbor Kooperative.

Član 10

Danom prestanka statusa Kooperanta prestaju prava i obaveze Kooperanta osim obaveza podmirenja ranije preuzetih obaveza.

 

Osnivač

 

         

       

Kontakt

VELIKA KOOPERATIVA

Adresa:
Selo Velika - Dom u Velici,
Opština Plav, Crna Gora
Osnovano:
22. jun 2013. godine
Registrovano:
13. novembar 2013. godine
E-mail
kontakt@velikakooperativa.com
Telefon:
+ 382 51 25 00 55
+ 382 69 62 37 49