Kako da postanete Zadrugar "Velike Kooperative"

* IZVOD IZ  : PRAVILA ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE "VELIKA KOOPERATIVA"

 

USLOVI I NAČIN STICANJA I PRESTANKA STATUSA ZADRUGARA

Član 17.

Status zadrugara - osnivača Kooperative mogu steći zainteresovani poljoprivrednici, poslovno sposobni da se bave poljoprivrednom proizvodnjom ili ostalim delatnostima predviđenim ugovorom o osnivanju Kooperative, ukoliko prihvati odredbe osnivačkog akta - Ugovora i isti potpiše.

Član 18.

Status zadrugara poslije osnivanja Kooperative mogu steći ostali poljoprivrednici i poslovno sposobna fizička lica, ukoliko prihvate obaveze predviđene osnivačkim aktom - Ugovorom i ovim Pravilima,

Član 19.

Status zadrugara poslije osnivanja Kooperative stiče se po osnovu zahtjeva i pristupne izjave kojom potpisnik prihvata prava, obaveze i odgovornosti zadrugara, utvrđene ugovorom o osnivanju, odnosno zadružnim pravilima.

Pristupna izjava sadrži naročito: dokaz o izvršenoj uplati, odnosno unošenju udela ili uplati članarine ili izjavu potpisnika da će u određenom roku uplatiti, odnosno unijeti udio i izjavu potpisnika da prihvata odredbe ugovora o osnivanju, odnosno zadružna pravila o odgovornosti za obaveze Kooperative i da je upoznat sa obavezama Kooperative nastalim prije potpisivanja pristupne prijave.

Član 20.

Odluku o sticanju statusa zadrugara donosi Upravni odbor Kooperative.

Kooperativa je dužna da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, pismeno obavijesti podnosioca zahtjeva da li je zahtjev prihvaćen.

Ako Kooperativa u predviđenom roku iz stava 2. ovog člana ne donese odluku i obavijesti podnosioca, smatraće se da je zahtjev prihvaćen.

Član 21.

Po prihvatanju zahtjeva za sticanje statusa zadrugara, podnosilac zahtjeva potpisuje pristupnu izjavu i time stiče status zadrugara.

Član 22.

Sticanjem statusa zadrugara, zadrugar odgovara i za obaveze Kooperative nastale prije sticanja tog statusa.

Član 23.

Status zadrugara prestaje istupanjem iz Kooperative, isključenjem iz Kooperative, smrću zadrugara i prestankom Kooperative.

Član 24.

Zadrugar može da istupi iz Kooperative po osnovu potpisane izjave o istupanju.

Status zadrugara prestaje danom kad Kooperativa primi njegovu pisanu izjavu o istupanju.

Ako zadrugar ima dospjele obaveze prema Kooperativi, status zadrugara prestaje po podmirenju tih obaveza, a odgovornost za obaveze Kooperative traje još godinu dana od dana prestanka statusa zadrugara.

Član 25.

Zadrugar može biti isključen iz Kooperative ako: ne izvršava preuzete obaveze predviđene Ugovorom o osnivanju Kooperative i ovim Pravilima; preduzima štetne radnje u odnosu na ostale zadrugare i Kooperativu; odaje poslovnu tajnu Kooperative; ako ne izvršava preuzete obaveze utvrđene posebnim ugovorom između sebe i Kooperative u vezi proizvodnje; ako ne posluje preko Kooperative; ako ne vraća kredite; osniva preduzeće i radnje koje se bave konkurentskim poslovima Kooperativi.

Član 26.

Odluku o isključenju zadrugara iz Kooperative donosi Upravni odbor Kooperative.

Odluka o isključenju mora biti obrazložena.

Protiv odluke o isključenju iz Kooperative zadrugar podnosi žalbu Skupštini Kooperative u roku od 30 dana od dana uručenja odluke.

Odluku po žalbi Skupština donosi na prvoj narednoj sednici.

Status zadrugara prestaje danom donošenja odluke, a ukoliko se zadrugar žalio onda danom donošenja odluke po žalbi, odnosno izmirenjem obaveza.

Član 27.

Naslednici umrlog zadrugara mogu steći status zadrugara, s pravima i obavezama umrlog zadrugara i ako ispunjavaju uslove za sticanje statusa zadrugara, kao i svi ostali zadrugari, a odluku o tome donosi Upravni odbor Kooperative.

Član 28.

Danom prestanka statusa zadrugara prestaju prava i obaveze zadrugara osim imovinskih prava i obaveza utvrđenih ugovorom o osnivanju, zadružnim pravilima i Zakonom.

 

Osnivač

 

         

       

Kontakt

VELIKA KOOPERATIVA

Adresa:
Selo Velika - Dom u Velici,
Opština Plav, Crna Gora
Osnovano:
22. jun 2013. godine
Registrovano:
13. novembar 2013. godine
E-mail
kontakt@velikakooperativa.com
Telefon:
+ 382 51 25 00 55
+ 382 69 62 37 49