Pravila zemljoradničke zadruge „Velika Kooperativa“

 

Na osnovu člana12. Zakona o zadrugama („Službeni list SRJ", br. 41/96)  zadrugari Zemljoradničke zadruge „Velika kooperativa " u selu Velika, opština Plav na osnivačkoj Skupštini Zadruge održane dana 22.06.2013.godine doneli su

 

PRAVILA ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE „VELIKA KOOPERATIVA“
U selu Velika, opština Plav


I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Zemljoradnička zadruga „Velika kooperativa„ u selu Velika, opština Plav osnovana je 22.06.2013. godine zaključivanjem  Ugovora o udruživanju u Zemljoradničku zadrugu „Velika kooperativa“ u selu Velika, opština Plav (u daljem tekstu: Ugovor).

Ugovor su zaključili zadrugari potpisivanjem.

Zemljoradnička zadruga „Velika kooperativa " u Velici (u daljem tekstu: Kooperativa) upisana je u Centralni registar privrednih subjekata,  __________ pod br. __________ od ________________ godine.

Član 2.

Zadrugari su osnovali Kooperativu u cilju unapređivanja svojih ekonomskih i drugih interesa putem unapređivanja poljoprivredne proizvodnje i povećanja produktivnosti rada u proizvodnji; uspješnije nabavke potrebnih repromaterijala za svoju proizvodnju; uspješnijeg organizovanja proizvodnje na sredstvima za proizvodnju Kooperative i zadrugara; organizovanijeg nastupa na domaćem i stranom tržištu; organizovanja štedno-kreditnih poslova u Kooperativi; potpunijeg ostvarivanja svojih prava u odnosu na državne i druge organe i organizacije i sl.

Član 3.

Zadrugari u Kooperativi ostvaruju svoja proizvodno-ekonomska i druga prava u skladu sa Ustavom, Zakonom o zadrugama, Ugovorom o osnivanju Kooperative, ovim Pravilima i drugim opštim aktima Kooperative.

Član 4.

Ova zadružna Pravila sadrže odredbe o: firmi i sjedištu Kooperative; djelatnosti Kooperative; zastupanju i predstavljanju Kooperative; statusnim promjenama i prestanku rada Kooperative; uslovima i načinu sticanja i prestanka statusa zadrugara; obliku i iznosu udjela koji upisuju zadrugari; jemstvu: odgovornosti zadrugara za obaveze Kooperative; izboru, opozivu i delokrugu organa Kooperative; zadružnoj reviziji; imovini Kooperative; raspodjeli dobiti; članstva u zadružnim savezima i ostalim asocijacijama; evidenciji zadrugara; zaštiti prava zadrugara i radnika; saradnji sa ostalim poljoprivrednicima; obavještavanju i informisanju; poslovnoj tajni; i opštim aktima Kooperative.

II PRAVNI POLOŽAJ, FIRMA, SJEDIŠTE I DJELATNOST KOOPERATIVE

Član 5.

Zadruga „Velika kooperativa " u selu Velika, opština Plav je pravno lice koje predstavlja poseban oblik organizovanja fizičkih lica koji poslovanjem na zadružnim principima ostvaruju svoje ekonomske, socijalne i kulturne interese i na demokratski način kontrolišu Kooperativu, a u skladu sa Ustavom, Zakonom o zadrugama i drugim zakonima, Ugovorom o osnivanju zadruge i ovim Pravilima.

Član 6.

Kooperativa ima sva ovlašćenja u pravnom prometu.

Član 7.

Kooperativa posluje pod imenom:
Zemljoradnička zadruga „Velika kooperativa " .
Skraćeno ime Kooperative je ’’Velika kooperativa“.
Sedište Kooperative je u selu Velika, opština Plav
Zadrugari mogu donijeti odluku o promjeni imena i sjedišta Kooperative. Odluku iz prethodnog stava ovog člana, donosi Skupština Kooperative.

Član 8.

Kooperativa ima pečat, u koji je upisana firma Kooperative. Kooperativa može imati više pečata iste veličine i sadržine, objeleženih različitim brojevima.
Skupština Kooperative posebnom odlukom utvrđuje broj pečata, njihovu upotrebu, evidenciju, čuvanje i način uništavanja.

Član 9.

Kooperativa ima štambilj, u kome je upisano ime Kooperative, broj, datum i mjesto.

Član 10.

Zadatak Kooperative je da: organizuje proizvodnju na gazdinstvima zadrugara i na kapacitetima Kooperative; proizvodi, prerađuje i prodaje poljoprivredne i druge proizvode zadrugara i Kooperative; snabdijeva zadrugare reprodukcionim materijalima, energentima, sredstvima za proizvodnju i drugim robama, vrši promet robe zadrugara i za zadrugare; organizuje štedno-kreditne poslove u Kooperativi i obavlja i druge usluge za zadrugare.
Kooperativa će obavljati poslove i sa kooperantima ali pod uslovom da to ne remeti kvalitet poslova sa zadrugarima. Skupština na svojoj sjednici utvrđuje uslove pod kojima će Kooperativa sarađivati sa kooperantima, vodeći računa da zadrugari moraju imati povoljniji tretman u poslovanju u odnosu na kooperante (pravo prvenstva u snabdevanju i isporukama roba; povoljnija cijena za zadrugare u nabavkama i prodajama; pravo prvenstva u vršenju stručnih i tehničko-tehnoloških usluga; prvenstvo u obezbjeđenju kredita pod povoljnijim uslovima i dr.).

Član 11.

Kooperativa se registruje za obavljanje poslova utvrđenih u članu 14. Ugovora o osnivanju zadruge zaključenog dana 22.06.2013. godine.

Član 12.

Kooperativa može promijeniti svoju djelatnost pod uslovima utvrđenim Zakonom.
Odluku o promeni djelatnosti donosi Skupština Kooperative ako su za to ispunjeni propisani uslovi.

III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 13.

Kooperativu zastupa i predstavlja direktor Kooperative i ovlašćuje se da u okviru upisane djelatnosti Kooperative samostalno zaključuje ugovore i druge pravne poslove.
U slučaju odsutnosti, direktora Kooperative zamenjuje zadrugar ili radnik koga odredi Skupština Kooperative.
Direktor može, uz saglasnost Skupštine Kooperative, prenijeti svoja ovlašćenja za zastupanje na druga lica.

IV STATUSNE PROMENE I PRESTANAK KOOPERATIVE

Član 14.

Kooperativa se ne može organizovati kao preduzeće ili drugo pravno lice, niti se može pripojiti i spojiti s preduzećem ili drugim pravnim licem koje nije zadruga.

Član 15.

Kooperativa može prestati:
1) ako joj je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promijeni djelatnosti;
2) spajanjem sa drugom zadrugom, pripajanjem drugoj zadruzi, odnosno podjelom na više novih zadruga;
3) istekom vremena za koje je osnovana, a Skupština Kooperative prije isteka tog vremena ne odluči da Kooperativa, nastavi poslovanje;
4) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti;
5) ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavnost upisa u registar;
6) odlukom Skupštine Kooperative;
7) ako se broj zadrugara smanji ispod broja propisanog za osnivanje zadruge, a u roku od šest meseci se ne poveća do propisanog broja, o čemu je Kooperativa dužna da obavesti Agenciju za privredne registre, kod koje je upisana u registar privrednih subjekata;
8) ako ne obavlja djelatnost duže od dvije godine neprekidno;
9) ako se novčani udio osnovnog kapitala smanji ispod propisanog minimuma, a u roku od šest mjeseci se ne poveća na minimum propisan Zakonom;
10) likvidacijom;
11) u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.
U slučajevima iz tač. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11. ovog člana sprovodi se, po pravilu, likvidacija Kooperative.
U slučaju iz tačke 2. i tačke 6, stava 1. ovog člana Skupština Kooperative ne može odlučiti o prestanku Kooperative ako se određeni broj zadrugara, koji ne može biti manji od broja potrebnog za osnivanje te vrste Kooperative, prije donošenja odluke o prestanku Kooperative pismeno izjasni da Kooperativa ne prestane. U tom slučaju glasa se poimenično, a za zadrugare, koji su glasali za prestanak Kooperative smatra se da su istupili iz Kooperative.

Član 16.

U slučaju prestanka Kooperative, poslije namirenja poverilaca i povraćaja udjela zadrugarima, preostala zadružna imovina prenosi se zadružnom savezu u kome je Kooperativa bila član i koristi se za osnivanje nove zadruge, odnosno za razvoj zadruga na teritoriji na kojoj je bilo sjedište te zadruge.
U slučaju prestanka rada Kooperative, sredstva zadrugara koja se vode na posebnom računu ne mogu biti predmet namirivanja poverilaca Kooperative.

V USLOVI I NAČIN STICANJA I PRESTANKA STATUSA ZADRUGARA

Član 17.

Status zadrugara - osnivača Kooperative mogu steći zainteresovani poljoprivrednici, poslovno sposobni da se bave poljoprivrednom proizvodnjom ili ostalim delatnostima predviđenim ugovorom o osnivanju Kooperative, ukoliko prihvati odredbe osnivačkog akta - Ugovora i isti potpiše.

Član 18.

Status zadrugara poslije osnivanja Kooperative mogu steći ostali poljoprivrednici i poslovno sposobna fizička lica, ukoliko prihvate obaveze predviđene osnivačkim aktom - Ugovorom i ovim Pravilima,

Član 19.

Status zadrugara poslije osnivanja Kooperative stiče se po osnovu zahtjeva i pristupne izjave kojom potpisnik prihvata prava, obaveze i odgovornosti zadrugara, utvrđene ugovorom o osnivanju, odnosno zadružnim pravilima.
Pristupna izjava sadrži naročito: dokaz o izvršenoj uplati, odnosno unošenju udela ili uplati članarine ili izjavu potpisnika da će u određenom roku uplatiti, odnosno unijeti udio i izjavu potpisnika da prihvata odredbe ugovora o osnivanju, odnosno zadružna pravila o odgovornosti za obaveze Kooperative i da je upoznat sa obavezama Kooperative nastalim prije potpisivanja pristupne prijave.

Član 20.

Odluku o sticanju statusa zadrugara donosi Upravni odbor Kooperative.
Kooperativa je dužna da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, pismeno obavijesti podnosioca zahtjeva da li je zahtjev prihvaćen.
Ako Kooperativa u predviđenom roku iz stava 2. ovog člana ne donese odluku i obavijesti podnosioca, smatraće se da je zahtjev prihvaćen.

Član 21.

Po prihvatanju zahtjeva za sticanje statusa zadrugara, podnosilac zahtjeva potpisuje pristupnu izjavu i time stiče status zadrugara.

Član 22.

Sticanjem statusa zadrugara, zadrugar odgovara i za obaveze Kooperative nastale prije sticanja tog statusa.

Član 23.

Status zadrugara prestaje istupanjem iz Kooperative, isključenjem iz Kooperative, smrću zadrugara i prestankom Kooperative.

Član 24.

Zadrugar može da istupi iz Kooperative po osnovu potpisane izjave o istupanju.
Status zadrugara prestaje danom kad Kooperativa primi njegovu pisanu izjavu o istupanju.
Ako zadrugar ima dospjele obaveze prema Kooperativi, status zadrugara prestaje po podmirenju tih obaveza, a odgovornost za obaveze Kooperative traje još godinu dana od dana prestanka statusa zadrugara.

Član 25.

Zadrugar može biti isključen iz Kooperative ako: ne izvršava preuzete obaveze predviđene Ugovorom o osnivanju Kooperative i ovim Pravilima; preduzima štetne radnje u odnosu na ostale zadrugare i Kooperativu; odaje poslovnu tajnu Kooperative; ako ne izvršava preuzete obaveze utvrđene posebnim ugovorom između sebe i Kooperative u vezi proizvodnje; ako ne posluje preko Kooperative; ako ne vraća kredite; osniva preduzeće i radnje koje se bave konkurentskim poslovima Kooperativi.

Član 26.

Odluku o isključenju zadrugara iz Kooperative donosi Upravni odbor Kooperative.
Odluka o isključenju mora biti obrazložena.
Protiv odluke o isključenju iz Kooperative zadrugar podnosi žalbu Skupštini Kooperative u roku od 30 dana od dana uručenja odluke.
Odluku po žalbi Skupština donosi na prvoj narednoj sednici.
Status zadrugara prestaje danom donošenja odluke, a ukoliko se zadrugar žalio onda danom donošenja odluke po žalbi, odnosno izmirenjem obaveza.

Član 27.

Naslednici umrlog zadrugara mogu steći status zadrugara, s pravima i obavezama umrlog zadrugara i ako ispunjavaju uslove za sticanje statusa zadrugara, kao i svi ostali zadrugari, a odluku o tome donosi Upravni odbor Kooperative.

Član 28.

Danom prestanka statusa zadrugara prestaju prava i obaveze zadrugara osim imovinskih prava i obaveza utvrđenih ugovorom o osnivanju, zadružnim pravilima i Zakonom.

VI OBLIK I IZNOS UDELA ZADRUGARA I ROK UPLATE

Član 29.

Za osnivanje Kooperative poljoprivrednici i ostali zadrugari unose ulog i mogu jemčiti svojom imovinom za rad Kooperative.

Član 30.

Visina osnivačkog udela zadrugara za osnivanje i početak rada Zadruge uređena je članom 16. Ugovora o osnivanu Zadruge i iznosi ___ (___________) EURA i važi do kraja tekuće godine u kojoj je Kooperativa osnovana.
Visina osnivačkog udela za nove zadrugare mora biti u realnoj vrednosti kao i za osnivače Kooperative i tu visinu određuje Skupština Kooperative.

Član 31.

Rok za uplatu osnivačkog udjela za osnivače Kooperative i novoprimljene članove iznosi 10 dana od dana potpisivanja Ugovora o osnivanju Kooperative, odnosno donošenja odluke o prijemu. 
Udjeli se valorizuju svake godine odlukom Skupštine Kooperative, a u skladu sa zakonskim propisima.
Zadrugar zadržava pravo svojine nad udejlima sve dok je u statusu zadrugara. Prestankom statusa zadrugara i nakon izmirenja obaveza, zadrugar, odnosno njegov naslednik, ima pravo na povraćaj revalorizovanog udela u obliku u kome ga je zadrugar uneo i to najdalje u roku od godinu dana, ako se drugačije ne sporazumiju.

VII ODGOVORNOSTI ZADRUGARA ZA OBAVEZE KOOPERATIVE

Član 32.

Kooperativa u pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun zadrugara, ili u ime i za račun zadrugara.

Član 33.

Kooperativa u pravnom prometu odgovara za svoje obaveze svom svojom imovinom.
Za obaveze koje se nisu mogle izmiriti iz imovine Kooperative, odgovaraju zadrugari solidarno u jednakom iznosu.

Član 34.

Zadrugaru kome je prestao status zadrugara, shodno članu 28. ovih Pravila, a koji je izmirio sva imovinska prava prema Kooperativi utvrđena Ugovorom o osnivanju, ovim Pravilima i posebnim pojedinačnim ugovorima između zadrugara i Kooperative, prestaju sve obaveze i odgovornosti za Kooperativu danom kada ga je nadležni organ Kooperative  razrešio članstva u Kooperativi.

VIII UPRAVLJANJE U KOOPERATIVI -  ORGANI KOOPERATIVE, IZBOR, MANDAT, OPOZIV I DJELOKRUG RADA

Član 35.

Kooperativom upravljaju zadrugari preko svojih organa.
U upravljanju Kooperativom zadrugari imaju jednako pravo glasa (jedan zadrugar - jedan glas).
Zaposleni radnici, koji nisu zadrugari, nemaju pravo da budu birani u organe upravljanja Kooperativom.

Član 36.

Organi Kooperative su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor Kooperative.
Skupština i Upravni odbor Kooperative kao pomoćna tijela organizuju odbore i komisije.

Skupština Kooperative

Član37.

Skupština Kooperative je najviši organ upravljanja.

Član 38.

Skupštinu Kooperative  čine svi zadrugari. Ako zadruga ima više od 100 zadrugara bira se predstavnička Skupština zadrugara.

Član 39.

Skupština Kooperative: donosi zadružna pravila, utvrđuje poslovnu politiku Kooperative; odlučuje o statusnim promjenama i prestanku Kooperative; odlučuje o žalbama za sticanje i prestanak svojstva zadrugara; donosi programe i planove rada i razvoja Kooperative; usvaja godišnji izvještaj o poslovanju; odlučuje o raspodjeli dobiti ili pokrivanju gubitaka; donosi odluke o zaduživanju zadruge kod banaka i drugih organizacija; odlučuju o raspolaganju  imovinom i donosi investicione odluke; odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Kooperative; odlučuje o obrazovanju fondova za različite namJene i načinu njihovog korišćenja; bira, imenuje i razrešava predsjednika i članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora kao i predsjednika Skupštine; bira i razrešava direktora Kooperative; donosi odluke o saradnji sa drugim preduzećima, osnivanju drugih preduzeća i učlanjenju u zadružne saveze; omogućuje nesmetan rad zadružnih revizora u Kooperativi i razmatra njihove izveštaje; stara se o obaveštavanju zadrugara od interesa za njihov rad i učešće u upravljanju; donosi poslovnik o svom radu, a vrši i druge poslove utvrđene Ugovorom o osnivanju Kooperative, ovim Pravilima i drugim opštim aktima Kooperative.

Član 40.

Članovi Skupštine biraju se na vrijeme od pet godina.
Niko ne može biti više od dva puta uzastopno biran za člana Skupštine.
U Skupštinu ne može biti biran direktor Zadruge i drugi radnici sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

Član 41.

Ako je Skupština Kooperative predstavnička, izbori za delegate u Skupštini raspisuju najkasnije 30 dana prije isteka mandata za postojeće zadruge. U odluci o raspisivanju utvrđuje se broj delegata predstavničke skupštine, način izbora i zastupanje.
Ako Skupština ne raspiše izbore,u roku iz stava 1. ovog člana, direktor Kooperative dužan je o tome obavijestiti zadružni savez u kome je član.
Zadružni savez raspisaće, izbore za delegate Skupštine Kooperative odmah po dobijanju obavještenja od direktora Kooperative, ili po saznanjima na drugi način da ti izbori nisu održani, odnosno raspisani.

Član 42.

Članu Skupštine prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:
1) gubitkom svojstva zadrugara;
2) opozivom;
3) ostavkom;
4) postavljanjem na radno mjesto sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;
5) ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci ili blažom kaznom za krivično delo koje ga čini nepodobnim za vršenje ove funkcije.

Član 43.

Zadrugari u Kooperativi mogu opozvati svoje delegate izabrane u Skupštini.
Izbor i opoziv delegata u Skupštini zadrugari vrše neposredno, tajnim glasanjem, glasačkim listićima.
Glasačkim listićima može se glasati samo lično.

Član 44.

Sprovođenjem izbora za delegate u Skupštini i glasanjem o opozivu delegata rukovodi izborna komisija.
Članove izborne komisije imenuje Skupština.

Član 45

Kandidatom za člana u Skupštini smatra se svaki predloženi kandidat zadrugar koji je dobio većinu glasova zadrugara prisutnih na skupštini. Lista kandidata mora da sadrži najmanje onoliko kandidata koliko se bira u Skupštinu.
Redosled kandidata u listi kandidata utvrđuje se prema broju glasova koji su kandidati dobili.
Ako je više kandidata dobilo isti broj glasova njihov redosled utvrđuje se po azbučnom redu.

Član 46.

Lista kandidata za delegate u Skupštini sadrži:
1) označenje Skupštine Kooperative;
2) ime i prezime kandidata, zanimanje i poslove koje obavlja;
3) označenje ko je utvrdio listu kandidata.

Član 47.

Izbor članstva u Skupštini vrši se tajnim glasanjem, glasačkim listićima, na biračkim mjestima.
Biračka mesta određuje izborna komisija.
Glasanje se vrši zaokruživanjem rednog broja ispred imena onog kandidata za koga zadrugar glasa.
Glasati se može samo za kandidata koji je naveden u glasačkom listiću i za onoliko kandidata koliko se delegata bira u Skupštinu.
Na glasačkom listiću kandidati se navode onim redom kojim su navedeni u potvrđenoj listi kandidata.
Glasački listić overava se pečatom Kooperative.

Član 48.

Glasanje sprovodi izborna komisija.
Po izvršenom glasanju utvrđuju se rezultati glasanja na glasačkom mjestu i sačinjava izvještaj.
U izveštaju  se unose rezultati glasanja, utvrđeni u smislu stava 2. ovog člana.

Član 49.

Nevažećim se smatraju glasački listići koji nisu popunjeni ili su tako popunjeni da se sa sigurnošću ne može tvrditi za koga je glasač glasao.
Ako je na glasačkom listiću zaokružen redni broj ispred imena većeg broja kandidata od broja članova koji se bira smatra se da je glasač glasao za one kandidate koji su naznačeni na glasačkom listiću u redosledu od prvog zaokruženog broja do broja koji odgovara broju delegata koji se biraju u Skupštinu.

Član 50.

Ako izborna komisija utvrdi nepravilnosti na pojedinim ili svim biračkim mjestima koje su bitno uticale na rezultat izbora, poništiće glasanje na svim, odnosno na onim biračkim mjestima na kojima je bilo takvih nepravilnosti.
Ako je glasanje poništeno na pojedinim biračkim mjestima, na istim se ponavlja glasanje.

Član 51.

Izborna komisija podnosi Skupštini izveštaj o rezultatima izbora. Izborna komisija izdaje izabranim članovima uvjerenje o izboru člana u Skupštinu.

Član 52.

Dopunski izbori vrše se kada članovi u Skupštini izgube mandat usled neke od okolnosti iz člana 42. ovih Pravila.
Dopunski izbori vrše se po postupku po kome se vrše redovni izbori članova u Skupštinu.
Dopunski izbori vrše se kad se broj članova u Skupštini smanji za jednu trećinu.

Član 53.

Postupak za opoziv člana u Skupštini pokreće se na predlog zadrugara i Skupštine.
Predlog za pokretanje postupka za opoziv prihvaćen je ako se za njega izjasni većina zadrugara.
Predlog za pokretanje postupka za opoziv dostavlja se Skupštini radi raspisivanja glasanja o opozivu.

Član 54.

Član je opozvan ako je za opoziv glasala većina zadrugara Zadruge.
Ako se zadrugari ne izjasne većinom iz stava 1. ovog člana iz istih razloga se ne može podnijeti novi predlog za pokretanje postupka za opoziv delegata.
Odredbe ovih Pravila o izboru delegata u svemu se primenjuju i na opoziv članova ako Pravilima nije drugačije predviđeno.

Član 55.

Zbog nepravilnosti u radu ili predlaganju kandidata za izbor članova u Skupštinu, nepravilnosti u postupku sastavljanja liste kandidata, ili zbog nepravilnosti u postupku predlaganja opoziva članova, kao i zbog nepravilnosti u postupku izbora i glasanja o opozivu, svaki kandidat, odnosno član, o čijem opozivu se glasa, i svaki zadrugar može podneti prigovor izbornoj komisiji.

Član 56.

Protiv svakog rešenja izborne komisije podnosilac prigovora, odnosno podnosilac liste kandidata može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.
Postupak iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti u roku od osam dana od prijema rešenja izborne komisije.

Član 57.

Skupština donosi odluke o pitanjima iz svog delokruga na sjednicama.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Skupštine a u njegovoj otsutnosti zamjenik predsjednika prema ukazanoj potrebi.
Predsjednik Skupštine dužan je da sazove sjednicu Skupštine ako to zahtijeva najmanje jedna trećina članova Skupštine, deset zadrugara Kooperative, predsednik Upravnog odbora i direktor Kooperative.
Ako predsjednik Skupštine ne postupi po zahtjevu iz stava 3. ovog člana predlagač može da sazove sjednicu Skupštine i predloži dnevni red.

Član 58.

Predsjednika i zamenika predsjednika Skupštine biraju članovi Skupštine, na vrijeme od pet godina, javnim glasanjem, većinom glasova članova Skupštine, na prvoj sjednici novoizabrane Skupštine, iz reda članova Skupštine.

Član 59.

Skupština Kooperative donosi odluku iz svog delokruga većinom glasova svih članova u Skupštini.
Skupština odluke donosi javnim glasanjem.
Skupština može odlučiti da o određenom pitanju odluku donosi tajnim glasanjem.
Odluku iz stava 3. ovog člana Skupština donosi javnim glasanjem.

Član 60.

Na sjednicama Skupštine Kooperative i drugih organa obavezno se vodi zapisnik.
U zapisnik se unosi: ime Kooperative; naznačenje organa koji zasijeda; broj prisutnih i broj odsutnih članova organa, imena drugih lica koja prisustvuju sjednici; ime predsjedavajućeg; dan i mjesto održavanja sjednice; dnevni red; prigovori zadrugara na vođenje sjednice i donete odluke i izdvojenim mišljenjima; kratak sadržaj izlaganja svakog diskutanta; odluke i zaključci koji su donijeti.
Zapisnik potpisuju predsjedavajući i zapisničar.

Član 61.

Zapisnik mora biti potpun i istinit sadržavati suštinu donijetih odluka i zaključaka
Zapisnik mora da sadrži tačan rezultat glasanja, a kada je to Zakonom ili opštim aktom utvrđeno, i lično izjašnjavanje delegata u organu upravljanja.
Zapisnici se kao dokumenti trajne vrijednosti odlažu i čuvaju u arhivi Kooperative.

Član 62.

Način rada i postupak odlučivanja Skupštine bliže se uređuje poslovnikom o radu Skupštine.
Poslovnikom o radu Skupštine bliže se uređuje:
- pripremanje sjednica Skupštine,
- način rada i odlučivanje na sjednici,
- čuvanje dokumentacije iz rada Skupštine,
- učešće u radu Skupštine lica koja nisu članovi Skupštine,
- druga pitanja od značaja za način rada, donošenje i izvršavanje odluka Skupštine.

Član 63.

Skupština može obrazovati stručne komisije i druga pomoćna tijela radi pripremanja i proučavanja određenih pitanja iz delokruga svoje nadležnosti.
Komisije i druga pomoćna tijela mogu se obrazovati kao stalna i privremena, o čemu odluku donosi Skupština.

Upravni odbor Kooperative

Član 64.

Skupština Kooperative bira Upravni odbor radi vršenja određenih izvršnih funkcija utvrđenih Ugovorom, ovim Pravilima i drugim opštim aktima Kooperative.
Upravni odbor obavlja sledeće poslove: predlaže nacrt Pravila i drugih opštih akata koje donosi Skupština; odlučuje o sticanju i prestanku svojstva zadrugara; realizuje odluke koje donosi Skupština; realizuje poslovnu politiku koju usvoji Skupština; predlaže Skupštini planove i programe rada Kooperative; razmatra godišnje obračune; predlaže i sprovodi poslovnu politiku i priprema izvještaje o sprovođenju poslovne politike; razmatra i predlaže plan rada, finansijski i plan i program rada; predlaže raspodjelu dobiti i način pokrića gubitaka; razmatra izvještaj o obavljenoj reviziji i predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti; predlaže Skupštini izbor i razrešenje direktora Kooperative; predlaže donošenje investicionih odluka i odluka o raspolaganju imovinom u skladu sa zadružnim pravilima; donosi poslovnik o svom radu; i donosi odluke i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i zadružnim Pravilima.

Član 65.

Upravni odbor sastoji se od predsjednika i četiri člana, koje bira Skupština.
Članovi Upravnog odbora imenuju se iz redova članova Skupštine i iz reda drugih zadrugara Kooperative na 5 godina.
Ako zadruga ima manje od 20 zadrugara onda se u Kooperativi ne mora  obrazovati Upravni odbor, a njegove poslove obavljaće Skupština Kooperative. Ukoliko Kooperativa ima više od 50 zaposlenih radnika, onda se jedan član Upravnog odbora bira iz reda zaposlenih.

Član 66.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog odbora mogu podnijeti ostavku na ovu funkciju, a mogu biti i razriješeni prije isteka vremena na koje su izabrani, ako svoju funkciju ne obavljaju ili je obavljaju nemarno i neuredno, suprotno Ugovoru, ovim Pravilima i drugim opštim aktima Kooperative.
Skupština Kooperative bira novog predsjednika i zamjenika predsjednika na narednoj sjednici.

Član 67.

Članovima Upravnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje su izabrani i to:
1) opozivom,
2) ostavkom,
3) prestankom svojstva zadrugara u Kooperativi,
4) smrću, i
5) ako budu opozvani kao članovi Skupštine iz razloga, na način, i po postupku utvrđenom ovim Pravilima.

Član 68.

O opozivu članova Upravnog odbora pojedinačno ili svih članova odlučuje Skupština po sopstvenoj inicijativi, na predlog 1/3 zadrugara Kooperative ili na predlog Skupštine.
Upravni odbor može podnijeti kolektivnu ostavku.
U slučaju kolektivne ostavke ili kolektivnog opoziva Upravnog odbora, Skupština je dužna da u roku od mjesec dana izabere novi Upravni odbor.

Član 69.

Upravni odbor odluke iz svog delokruga rada donosi na sjednicama, koje su javne.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi.
Sjednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik, a u njegovoj otsutnosti, zamjenik predsjednika Upravnog odbora.
Upravni odbor odluke donosi javnim glasanjem, većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Član 70.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Kooperative.
Poslovnikom o radu Skupštine, Upravnog odbora  i drugih organa upravljanja Kooperative bliže će se urediti način rada, donošenje i izvršavanje odluka Upravnog odbora i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora.

Nadzorni odbor

Član 71.

Radi ostvarivanja i zaštite prava, obaveza i odgovornosti zadrugara, zadrugari vrše zadružnu kontrolu putem Nadzornog odbora.
Odbor se sastoji od predsjednika i najmanje dva člana.

Član 72.

Odbor se bira na način i po postupku koji je utvrđen ovim Pravilima za izbor članova u Skupštinu Kooperative.
Odbor se bira na vrijeme od pet godina.
Niko ne može više od dva puta uzastopno biti biran za člana Odbora.

Član 73.

Nadzorni odbor: vrši nadzor nad zakonitošću rada Upravnog odbora i direktora; pregleda godišnje obračune i druge izveštaje o poslovanju i izvještava Skupštinu Kooperative o finansijskim izvještajima; utvrđuje da li se poslovne knjige vode uredno; razmatra izvještaje revizora o zadružnoj kontroli i predlaže mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti; pregleda predloge za raspodelu dobiti; obaveštava Skupštinu Kooperative o rezultatima nadzora; podnosi skupštini godišnji izveštaj o svom radu; donosi Poslovnik o svom radu i obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i zadružnim Pravilima.

Član 74.

Odbor vrši kontrolu na osnovu neposrednog zapažanja svojih članova, izveštaja, prijava i nalaza dobijenih od strane zadrugara, inspekcijskih organa i drugih nadležnih organa.

Član 75.

U svom radu članovi Odbora dužni su se pridržavati Zakona, odredbi Ugovora o osnivanju Kooperative i Pravila Kooperative, kao i načela morala i materijalne istine.
Radi obezbeđivanja načela u smislu stava 1. ovog člana, za članove Odbora mogu se birati zadrugari koji raspolažu određenim radnim kvalitetima i stručnim znanjem i koji imaju posebne lične, moralne i druge kvalitete i sposobnosti za obavljanje poslova zadružne kontrole.

Član76.

O svojim nalazima i zapažanjima Odbor vodi posebnu evidenciju i dužan je da najmanje jednom godišnje Skupštini Zadruge podnese izvještaj o svom radu, nalazima, predlozima, zapažanjima i preduzetim mjerama.
U slučaju potrebe, Odbor može podneti vanredni izveštaj o određenim nepravilnostima, propustima i slabostima utvrđenim u obavljanju poslova iz delokruga svoje nadležnosti, a posebno je dužan prethodno razmotriti izveštaje zadružnih revizora i o njima dati svoje mišljenje prije nego što ih Skupština Kooperative razmotri.

Član 77.

Ako organi Kooperative, kojima se Odbor obrati radi otklanjanja određenih nedostataka, ne otklone blagovremeno te nedostatke, Odbor o tome obavještava Skupštinu Kooperative.
Ako organi upravljanja i drugi organi iz stava 1. ovog člana ne preduzmu mjere radi otklanjanja uočenih nedostataka Odbor o tome obavještava zadružni savez i druge organe nadležne za vršenje nadzora nad zakonitošću rada Kooperative.

Član 78.

Odbor za svoj rad odgovara zadrugarima i Skupštini Kooperative. Odbor radi na sjednicama koje su javne.
Odluke i zaključke Odbor donosi dvotrećinskom većinom glasova svojih članova.

Član 79.

Odredbe ovih Pravila koje se odnose na izbor i opoziv članova Skupštine Kooperative primenjuju se na izbor članova Odbora.

Član 80.

Način rada, donošenje odluka i izvršavanje odluka Odbora, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje poslova i zadataka u nadležnosti Odbora uređuju se Poslovnikom o radu koji donosi Skupština Kooperative.

Direktor Kooperative

Član 81.

Direktor Kooperative vrši funkciju poslovodnog organa Kooperative, na način utvrđen Ugovorom, ovim Pravilima i drugim opštim aktima Kooperative, i u skladu sa Zakonom.


Član 82.

Direktora Kooperative bira Skupština na osnovu predloga Upravnog odbora.
Direktor Kooperative bira se na period od 5 godina, s tim da isto lice može biti birano ponovo.

Član 83.

Odlukom Skupštine Kooperative, direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, postavlja se vršilac dužnosti direktora i to na period koji ne može biti duži od godinu dana.

Član 84.

Za direktora Kooperative, može biti imenovano lice koje ispunjava Zakonom propisane opšte uslove, a ugovorom i posebne uslove:
- da ima visoku, višu ili  srednju stručnu spremu i određeno radno iskustvo.
Ukoliko se na konkurs ne javi kandidat sa stručnom spremom iz prethodnog stava, direktor zadruge može biti i zemljoradnik, istaknuti poljoprivredni proizvođač.

Član 85.

Direktor Kooperative: rukovodi radom i poslovanjem Kooperative; zastupa Kooperativu; izdaje punomoćja drugim licima za zastupanje Kooperative pred sudovima i drugim organima i organizacijama; zaključuje ugovore u ime Kooperative; stara se o obezbeđenju uslova za normalan rad Kooperative; izvršava odluke donijete na organima upravljanja Kooperative; predlaže Skupštini donošenje odluka iz njenog delokruga rada; stara se o izvršavanju planova i programa rada i razvoja Kooperative; stara se o zakonitosti rada organa upravljanja i drugih organa Kooperative; priprema plan rada i program razvoja i podnosi izveštaj o poslovanju; obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Ugovorom, ovim Pravilima i drugim opštim aktima Kooperative.
Direktor Kooperative odgovoran je za svoj rad zadrugarima, Skupštini Kooperative i Upravnom odboru Kooperative.

Član 86.

Direktor Kooperative, u okviru svog delokruga rada, utvrđenog Ugovorom, Pravilima i u skladu sa zakonom, samostalno odlučuje o načinu vođenja poslovanja Kooperative i izvršavanju određenih poslova i zadataka, o organizovanju i usklađivanju procesa rada u Kooperativi, u skladu sa Ugovorom i ovim Pravilima.

Član 87.

Direktor Kooperative učestvuje u radu Skupštine bez prava odlučivanja.
Dužnost direktora je da Skupštinu i druge organe u Kooperativi, upozori na nezakonite odluke uopšte, a posebno na one koje nisu u skladu sa Ugovorom, Pravilima i drugim aktima Kooperative.
Upozorenja se daju u pisanoj formi.

Član 88.

Ukoliko je organ koji je ostao pri svom stavu i donio odluku i pored upozorenja, direktor će obustaviti izvršenje takve odluke i o tome obavijestiti nadležne državne organe.

Ostali organi Kooperative

Član 89.

Zadrugari i zaposleni u Kooperativi mogu obrazovati razne druge stručno-poslovne organe u Kooperativi kao: disciplinsku komisiju, finansijsku komisiju, konkursnu komisiju, stambenu komisiju i dr.
Broj komisija, način izbora, mandat članova i delokrug rada utvrđuje Skupština Kooperative, posebnom odlukom i donošenjem posebnog opšteg akta.

Odgovornost članova organa Kooperative za vršenje svojih funkcija

Član 90.

Zadrugari - članovi organa Kooperative, dužni su da savjesno vrše svoje funkcije u organima Kooperative i za odluke koje su donijete na tim organima, lično su odgovorni.
Članovi Skupštine Kooperative snose ličnu i materijalnu odgovornost za odluku koju su, protivno upozorenju koje je dato prilikom odlučivanja, donijeli van okvira svojih ovlašćenja

Član 91.

Zadrugari i članovi organa upravljanja u Kooperativi, kao i direktor Kooperative i ostali zaposleni u Kooperativi ne mogu za svoj i tuđ račun obavljati poslove koji spadaju u djelatnost Kooperative, niti biti zaposleni u preduzećima ili drugom pravnom licu koje ima istu ili sličnu delatnost kao Kooperativa.
Odgovornost članova Skupštine, drugih organa i direktora zadruge utvrđuje se u zavisnosti od njihovog uticaja na donošenje odluke.

Član 92.

Inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti za obavljanje upravljačkih funkcija može pokrenuti svaki zadrugar i nadležni organ Kooperative.
Inicijativa se dostavlja Nadzornom odboru na razmatranje, prikupljanje dokaza i zauzimanje stavova.
Odbor je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema, zauzme stav o inicijativi.
O svakom stavu Odbor obavještava Skupštinu Kooperativge i podnosioca inicijative.

Član 93.

Na osnovu stava i nalaza Nadzornog odbora, Skupština Kooperative utvrđuje odgovornost za obavljanje upravljačkih funkcija.

IX IMOVINA KOOPERATIVE, RASPOLAGANJE I NJENO KORIŠĆENJE

Član 94.

Imovinu Kooperative čini pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčanim sredstvima i hartijama od vrijednosti (zadružna svojina) i druga imovinska prava.
Zadružna svojina obrazuje se iz udjela zadrugara koji su prenijeti u svojinu Kooperative, sredstava ostvarenih radom i poslovanjem Kooperative i sredstava koja je Kooperativa stekla na drugi način (pokloni, legati, prenos administrativnim putem, zakonom i sl.).
Na osnovu imovinskih prava Kooperativa može koristiti i sredstva u državnoj svojini, kao i sredstva ostalih pravnih i fizičkih lica.
Zadrugar može upisati udele i u nenovčanim sredstvima koji su izraženi u novčanom iznosu, a odluku o tome donosi Upravni odbor.

Član 95.

Zadrugari su dužni da sva sredstva kojima Kooperativa raspolaže koriste u ličnom, zajedničkom i opšte-društvenom interesu i da ih kao materijalnu osnovu svoga rada stalno obnavljaju, modernizuju i povećavaju.

Član 96.   

Zadrugari koji su u Kooperativu udružili zemljište, sredstva rada i druga sredstva, zadržavaju pravo svojine na tom zemljištu, sredstvima rada i drugim sredstvima, ukoliko posebnim ugovorom nije drukčije utvrđeno.

Član97.

Osnovna i obrtna sredstva Kooperative se koriste sa pažnjom dobrog privrednika i osiguravaju se od mogućeg rizika.

Član 98.

Sredstva Kooperative mogu se rashodovati ili otpisati, ako su fizički dotrajala ili zastarela ili su uništena usled više sile.
Odluku o rashodovanju i otpisu osnovnih sredstava donosi Skupština Kooperative.

X RASPODJELA DOBITI

Član 99.

Utvrđivanje rezultata poslovanja Kooperative,odnosno prihoda i rashoda Kooperative, kao i raspored rezultata poslovanja, odnosno raspodjela dobiti ili pokriće gubitka, obavlja se u skladu sa zakonima koji regulišu ovu materiju.

Član 100.

Dobit Kooperative raspoređuje se na pokriće gubitaka prenietih iz ranijih godina; za fondove; za isplatu neto dobiti ili pripisivanju dobiti ulozima zadrugara.
Skupština Kooperative odlučuje o raspodjeli dobiti.

Član 101.

Neraspoređena dobit prenosi se u narednu poslovnu godinu ili koristi za unapređenje rada Kooperative.

Član 102.

Pokrivanje gubitka Kooperative osim iz dobiti može se vršiti na teret udela, korišćenjem sanacionih kredita, smanjenjem sopstvenog kapitala u skladu sa Zakonom.

Član 103.

Stanje sredstava i poslovni rezultati utvrđuju se godišnjim računom u Kooperativi, koji usvaja Skupština Kooperative.

XI ZADRUŽNA REVIZIJA

Član 104.

Kooperativa je dužna da se podvrgne zadružnoj reviziji u skladu sa odredbama Zakona o zadrugama, odnosno da zadružnom revizoru stavi na raspolaganje svu dokumentaciju i druge informacije koje on bude tražio.

Član 105.

Zadružna revizija obavezna je za sve zadruge i može biti redovna u skladu sa Zakonom  i vanredna na osnovu zahtjeva.
Troškove redovne revizije snosi Kooperativa, a troškove vanredne podnosilac zahteva, ako je zahtev bio neosnovan.
Vanredna revizija može se obaviti na zahtjev zadružnog saveza, nadležnog državnog organa, najmanje 1/3 zadrugara ili većih poverilaca Kooperative.

Član 106.

Izveštaj o reviziji koji je sačinio revizor dužan je da razmotri Nadzorni odbor Kooperative i Skupština Kooperative i da Kooperativa postupi po nalozima revizora, ili uloži prigovor u roku od 15 dana od dana prijema izveštaja.

Član 107.

Nakon dobijanja konačnog izveštaja od strane drugostepenog organa, posle razmotrenog prigovora Kooperative, Kooperativa je dužna da postupi po nalozima revizora.

XII ČLANSTVO U ZADRUŽNIM SAVEZIMA I DRUGIM ASOCIJACIJAMA

Član 108.

Na osnovu Zakona o zadrugama,  Kooperativa je članica zadružnog saveza Crne Gore.

Član 109.

Direktor Kooperative u ime Kooperative potpisuje ugovor o osnivanju i članstvu u zadružnom savezu.
U ugovoru se bliže određuju poslovi i zadaci zadružnog saveza za račun zadruge.

Član 110.

Direktor Kooperative potpisuje i ostala dokumenta na osnovu kojih zadružni savez formira druge  zadružne organizacije (zadružne štedionice, zadružne banke, zadružna osiguravajuća društva, zadružna preduzeća, zadružne trgovine i dr).

Član 111.

Kooperativa se obavezuje da će u skladu sa čl. 108. ostvarivati prava i ispunjavati obaveze prema svim oblicima zadružnog organizovanja, onako kako je regulisano aktima tih oblika organizovanja.

XIII KNJIGA ZADRUGARA

Član 112.

U Kooperativi se vodi Knjiga zadrugara. Svojstvo zadrugara utvrđuje se izvodom iz Knjige zadrugara.

Član 113.

Evidencija zadrugara između ostalog sadrži:
1) redni broj pod kojim je upisan zadrugar;
2) ime, očevo ime, prezime, zanimanje, prebivalište, jedinstveni matični broj građana i broj lične karte zadrugara;
3) datum sticanja svojstva zadrugara;
4) datum i iznos uplaćenog, odnosno unetog uloga;
5) podatke o zemljištu, sredstvima rada i drugim sredstvima koja udružuje zadrugar;
6) datum i osnov prestanka svojstva zadrugara;
7) datum isplate uloga; i
8) druge podatke koje utvrdi Skupština Kooperative.

XIV UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

I - Poslovanje Kooperative

Član 114.

Radi boljeg organizovanja rada i poslovanja, primjene načela raspodjele prema učešću u sticanju dobiti i stvaranju uslova za potpunije ostvarivanje upravljanja zadrugara, u Kooperativi mogu da se obrazuju ogranci  na tehnološkom ili teritorijalnom principu, kao osnovni oblici organizacije procesa rada.

Član 115.

Zadrugari u ograncima:
1) razmatraju i ocjenjuju rezultate rada i poslovanja svakog zadrugara;
2) organizuju vršenje poslova i zadataka u ograncima;
3) razmatraju nacrte opštih akata Kooperative;
4) razmatraju nacrte i predloge odluke organa upravljanja Kooperative;
5) predlažu i evidentiraju kandidate za izbor i opoziv članova u organima upravljanja Kooperative;
6) daju predlog odluka o raspodjeli dobiti koji se raspoređuje u okviru Kooperative.

Član 116.

Radi uspješnog ostvarivanja ciljeva i zadataka zbog kojih je zadruga osnovana, Kooperativa ima stručnu službu, koju pored direktora sačinjavaju stručnjaci odgovarajućih profila i kvalifikacija.
Odluku o broju izvršioca i dinamici prijema donosi Skupština Kooperative u skladu sa ostvarenim uslovima, a detaljniji zadaci stručne službe i uslovi njenog rada utvrđeni su u posebnim aktima zadruge koje donosi Skupština Kooperative.
Za svoj rad stručna služba odgovara direktoru Kooperative i Skupštini Kooperative.
Zaposleni u zadruzi ostvaruju svoja prava i obaveze u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorom, Ugovorom i ovim Pravilima.
Prava i obaveze zaposlenih u Kooperativi određuje se u skladu sa Zakonom.

XV ZAŠTITA PRAVA ZADRUGARA I RADNIKA

Član 117.

Zadrugar ima pravo da zahtijeva zaštitu svojih prava po osnovu udruživanja rada i sredstava.
Zahtjev za zaštitu prava zadrugar podnosi Komisiji za zaštitu prava zadrugara, koju imenuje Skupština Kooperative na način i po postupku utvrđenom ovim Pravilima u skladu sa Zakonom.

Član 118.

Protiv odluke Komisije zadrugar može podneti prigovor Skupštini Kooperative u roku od 30 dana od prijema odluke Komisije.
Odluka Skupštine po prigovoru iz stava 1. ovog člana je konačna u Kooperativi i protiv nje se može tražiti zaštita pred nadležnim sudom.

Član 119.

Pravosnažnu sudsku odluku donetu u postupku za zaštitu prava radnika, direktor Kooperative ili ovlašćeni radnik u Kooperativi dužan je da izvrši u roku od 15 dana od dana dostavljanja sudske odluke ako u istoj odluci nije određen drugi rok.

XVI SARADNJA SA OSTALIM POLJOPRIVREDNICIMA

Član 120.

Kooperativa uspostavlja i razvija proizvodnu i drugu saradnju sa registrovanim i neregistrovanim gazdinstvima fizičkih lica koji nisu zadrugari i pravnim licima radi: poboljšanja uslova života i rada, unapređivanja poljoprivredne proizvodnje; zajedničke nabavke sirovina i drugih materijala za reprodukciju i saradnje u poljoprivrednoj proizvodnji; zajedničke prodaje poljoprivrednih i drugih proizvoda i usluga u cilju organizovanog uključivanja ostalih zemljoradnika u robnu razmenu i ostvarivanja njihovih drugih interesa.

Osnivač

 

         

       

Kontakt

VELIKA KOOPERATIVA

Adresa:
Selo Velika - Dom u Velici,
Opština Plav, Crna Gora
Osnovano:
22. jun 2013. godine
Registrovano:
13. novembar 2013. godine
E-mail
kontakt@velikakooperativa.com
Telefon:
+ 382 51 25 00 55
+ 382 69 62 37 49