Ugovor o osnivanju zadruge

 

Na osnovu člana10. Zakona o zadrugama („Službeni list SRJ" br. 41/96), osnivači su odlučili na osnivačkoj skupštini održanoj 22.06.2013. godine da se međusobno organizuju i udruže u zemljoradničku zadrugu u kom cilju su usvojili i potpisali ovaj

 

UGOVOR O OSNIVANJU ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Osnivači koji po Zakonu mogu steći status zadrugara (u daljem tekstu: zadrugari) potpisivanjem ovog Ugovora osnivaju zemljoradničku zadrugu "Velika kooperativa" (u daljem tekstu: Zadruga) u Velici .             

Član 2.

Zadrugu opštu osnivamo dobrovoljno, a ovim Ugovorom uređujemo svoje proizvodno-ekonomske odnose na zadružnim principima. Cilj osnivanja zadruge je unapređivanje svojih proizvodno-ekonomskih rezultata i ostvarivanje drugih interesa putem: povećanja proizvodnje, produktivnosti rada i dohotka; povoljnije nabavke potrebnih repromaterijala za svoju proizvodnju; uspješnijeg organizovanja proizvodnje na sredstvima za proizvodnju zadruge i zadrugara; organizovanijeg nastupa na domaćem i stranom tržištu; organizovanijeg nastupa i ostvarivanja svojih prava u odnosu na državne i druge organe i organizacije i dr.

Član 3.

Kao osnivači zadruge „Velika kooperativa" saglasni smo da upisom novčanog udjela, u iznosu utvrđenom ovim Ugovorom, obezbijedimo sredstva za osnivanje i početak rada Zadruge.

Član 4.

Poljoprivrednici i druga fizička lica, koji u momentu osnivanja zadruge nijesu stekli status zadrugara u zadruzi, mogu pod istim uslovima steći status zadrugara kao i osnivači zadruge, ukoliko prihvate odredbe ovog Ugovora i isti potpišu,  kao i Pravila zadruge.
Odluku o prijemu novih zadrugara donosi Upravni odbor zadruge, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja njihovog zahtjeva.

Član 5.

Svoja prava i obaveze ostvarivaćemo u okviru zadruge u skladu sa ovim Ugovorom, Pravilima zadruge koja će detaljnije razraditi odnose u zadruzi, drugim aktima zadruge, posebnim i pojedinačnim ugovorima između zadruge i zadrugara, u skladu sa Ustavom, odredbama Zakona o zadrugama i drugim zakonskim propisima.

Član 6.

Ovaj Ugovor sadrži odredbe o: imenu i sjedištu zadruge; imenima, zanimanju i adresi osnivača; imenu lica koje će obavljati poslove privremenog poslovodnog organa; djelatnosti zadruge, iznosu i obliku udjela pojedinog osnivača; iznosu sredstava potrebnih za osnivanje zadruge i načinu obezbeđenja tih sredstava, odgovornosti zadrugara za obaveze zadruge; organima upravljanja u zadruzi; i drugim pitanjima značajnim za osnivanje zadruge.

II PRAVNI POLOŽAJ, IME  I SJEDIŠTE ZADRUGE

Član 7.

Zadruga „Velika kooperativa" u selu Velika, opština Plav je samostalna proizvodno-ekonomska organizacija zadrugara, sa statusom pravnog lica i sa pravima i obavezama koja sva pravna lica imaju, a koja su utvrđena Ustavom, Zakonom o zadrugama i drugim zakonima, Ugovorom o osnivanju zadruge i Pravilima zadruge.

Član 8.

Zadruga ima punu pravnu i poslovnu sposobnost i kao privredno-pravni subjekt upisuje se u registar privrednih subjekata.

Član 9.

Zadruga posluje pod imenom: Velika kooperativa
Zemljoradnička zadruga „Velika kooperativa "
Sjedište Zadruge je u selu Velika, opština Plav.
Zadrugari mogu donijeti odluku o promjeni imena i sejdišta Zadruge. Odluku iz prethodnog stava ovog člana, donosi Skupština zadruge.

Član 10.

Zadruga ima pečat, u koji je upisano ime Zadruge. Zadruga može imati više pečata iste veličine i sadržine, obeleženih različitim brojevima.
Skupština zadruge posebnom odlukom utvrđuje broj pečata, njihovu upotrebu, evidenciju, čuvanje i način uništavanja.

Član 11.

Zadruga ima štambilj, u kome je upisano ime Zadruge, broj, datum i mjesto.

III IMENA, ZANIMANJE I ADRESE OSNIVAČA

Član 12.

Imena i prezimena, zanimanje i adrese sa jedinstvenim matičnim brojem i brojem lične karte, osnivača zadruge potpisnika ovog Ugovora, nalaze se na kraju ovog Ugovora kao njegov sastavni dio.
Ugovor sa potpisnicima - osnivačima zadruge i podacima iz stava 1. ovog člana obavezno se uručuje svakom osnivaču, dostavlja se Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) i zadružnom savezu, a čuva se i u dokumentaciji zadruge.

IV DJELATNOST ZADRUGE

Član 13.

Zadatak zemljoradničke zadruge je da: organizuje proizvodnju na gazdinstvima zadrugara i na kapacitetima zadruge; proizvodi, prerađuje i prodaje poljoprivredne i druge proizvode zadruge i zadrugara; snabdijeva zadrugare reprodukcionim materijalom, energentima i drugim robama, vrši promet robe zadrugara i za zadrugare; organizuje štedno-kreditne poslove u zadruzi i obavlja i druge usluge za zadrugare. 

Član 14.

Zadruga se  registruje za obavljanje  sledećih djelatnosti:

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI 2010   ________________________________

Pored djelatnosti iz prethodnog člana zadruga će obavljati i poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih delatnosti

Član 15.

Zadruga može da promijeni svoje djelatnosti pod uslovima utvrđenim zakonom.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Skupština zadruge ako su za to ispunjeni propisani uslovi.


VI SREDSTVA ZA OSNIVANJE I POČETAK RADA ZADRUGE

Član 16.

Osnivački kapital za početak rada zadruge, zadrugari obezbeđuju uplatom osnivačkog udjela u ukupnom iznosu od ____ (_______) EURA, a mogu unijeti i stvari čija vrijednost mora biti u visini osnivačkog udjela.
Pojedinačni osnivački udeo iznosi ____ (________) EURA, koji mora biti uplaćen u roku od 10 dana od dana osnivanja zadruge.

Član 17.

Visina osnivačkog udjela za nove zadrugare mora biti u realnoj vrednosti kao i za osnivače zadruge, a istu određuje Skupština zadruge.
Sredstva se uplaćuju u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o prijemu u članstvo zadruge.

Član 18.

Udeli se valorizuju svake godine odlukom Skupštine zadruge, a u skladu sa zakonskim propisima.
Zadrugar zadržava pravo svojine nad udjelom sve dok ima status zadrugara, a može ga prenijeti u svojinu zadruge. Prestankom statusa zadrugara, i nakon namirenja obaveza, zadrugar ima pravo na povraćaj osnivačkog udjela.

Član 19.

Za početak rada zadruge mogu se koristiti i sredstva u državnoj, privatnoj i zadružnoj svojini, u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

VII STICANJE SVOJSTVA ZADRUGARA I ODGOVORNOST ZADRUGARA ZA OBAVEZE

Član 20.

Status zadrugara poslije osnivanja zadruge mogu steći ostali poljoprivrednici i poslovno sposobna fizička lica ukoliko prihvate obaveze predviđene Ugovorom.
Postupak za sticanje svojstva zadrugara kao i gubljenju tog statusa utvrdiće se u Pravilima zadruge.

Član 21.

Zadruga u pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun zadrugara, ili u ime i za račun zadrugara.

Član 22.

Zadruga u pravnom prometu odgovara za svoje obaveze svom svojom imovinom.
Za obaveze koje ne mogu da se izmire iz imovine zadruge, odgovaraju zadrugari solidarno u jednakom iznosu.

VIII UPRAVLJANJE U ZADRUZI

Član 23.

Organi zadruge su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor zadruge.
Skupština zadruge može, kao pomoćna tela, da formira razne odbore i komisije.

Skupština zadruge

Član 24.

Skupština zadruge je najviši organ upravljanja zadruge koja odlučuje o radu i poslovanju zadruge.

Član 25.

Skupštinu zadruge čine svi zadrugari za zadruge do 100 zadrugara . Zadruga sa više od 100 zadrugara bira predstavničku skupštinu zadrugara u skladu sa  Zakonom o zadrugama i Pravilima.

Član 26.

Skupština zadruge:
- donosi zadružna pravila,
- utvrđuje poslovnu politiku zadruge;
- odlučuje o statusnim promenama i prestanku zadruge;
- odlučuje o sticanju i prestanku svojstva zadrugara;
- donosi programe i planove rada i razvoja zadruge;
- usvaja godišnji izveštaj o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti ili pokrivanju gubitaka,
- donosi odluke o zaduživanju zadruge kod banaka i drugih organizacija;
- stara se o imovini zadruge;
- bira, imenuje i razrešava predsednika i članove upravnog odbora i nadzornog odbora;
- bira i razrešava direktora zadruge;
- donosi odluke o saradnji sa drugim preduzećima,
- osnivanju drugih preduzeća i učlanjenju u zadružne saveze;
- omogućuje im nesmetan rad u zadruzi;
- razmatra izveštaje revizora;
- stara se o obaveštavanju zadrugara od interesa za njihov rad i učešće u upravljanju;
- vrši i druge poslove utvrđene ugovorom o osnivanju zadruge, zadružnim Pravilima i drugim opštim aktima zadruge.

Član 27.

Skupština zadruge bira Upravni odbor radi vršenja određenih izvršnih funkcija utvrđenih ovim Ugovorom, zadružnim Pravilima i drugim opštim aktima zadruge.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:
- predlaže nacrt Pravila i drugih opštih akata koje donosi Skupština;
- odlučuje o sticanju i prestanku svojstva zadrugara;
- realizuje odluke koje donosi Skupština;
- realizuje poslovnu politiku koju usvoji Skupština;
- predlaže Skupštini planove i programe rada Zadruge;
- razmatra godišnje obračune;
- predlaže i sprovodi poslovnu politiku i priprema izveštaje o sprovođenju poslovne politike;
- razmatra i predlaže plan rada, finansijski i plan i program rada;
- predlaže raspodelu dobiti i način pokrića gubitaka;
- razmatra izveštaj o obavljenoj reviziji i predlaže mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti;
- predlaže Skupštini izbor i razrešenje direktora zadruge;
- predlaže donošenje investicionih odluka i odluka o raspolaganju imovinom u skladu sa zadružnim pravilima;
- donosi poslovnik o svom radu;
- donosi odluke i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i zadružnim Pravilima.

Nadzorni odbor

Član 28.

Radi ostvarivanja i zaštite upravnih i drugih prava, obaveza i odgovornosti zadrugara i radnika, zadrugari vrše zadružnu kontrolu putem nadzornog odbora.

Član 29.

Nadzorni odbor:
- utvrđuje da li se poslovne knjige vode uredno;
- pregleda izveštaje koji se podnose Skupštini o poslovanju i bilansima zadruge;
- sarađuje i razmatra izveštaje revizora o kontroli i predlaže mere za otklanjanje uočenih nepravilnosti;
- pregleda predloge za raspodjelu dobiti;
- obaveštava skupštinu zadruge o rezultatima nadzora;
- podnosi skupštini godišnji izveštaj o svom radu i dr.

Direktor zadruge

Član 30.

Direktor zadruge vrši funkciju poslovodnog organa zadruge, na način utvrđen Zakonom, Ugovorom o osnivanju, Pravilima i drugim opštim aktima zadruge.

Član 31.

Direktora zadruge bira Skupština na predlog Upravnog odbora.
Direktor zadruge imenuje se i razrešava odlukom Skupštine zadruge.

Član 32.

Direktor zadruge:
- rukovodi radom i poslovanjem zadruge,
- zastupa i potpisuje zadrugu,
- izdaje punomoćja drugim licima za zastupanje zadruge pred sudovima i drugim organima i organizacijama,
- zaključuje ugovore u ime zadruge, stara se o obezbeđenju uslova za normalan rad zadruge,
- izvršava odluke donete na organima upravljanja zadruge,
- predlaže Skupštini donošenje odluka iz njenog delokruga rada, stara se o zakonitosti rada zadruge i njenih organa i tela,
- obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Ugovorom i zadružnim Pravilima.

Direktor zadruge je za svoj rad odgovoran Skupštini zadruge i zadrugarima.

Član 33.

Direktor zadruge, u okviru svog delokruga rada, utvrđenog Ugovorom, Pravilima u skladu sa Zakonom, samostalno odlučuje o načinu vođenja poslovanja zadruge i izvršavanju određenih poslova i zadataka, o organizovanju i usklađivanju procesa rada u zadruzi, u skladu sa ovim Ugovorom i Pravilima zadruge.

Član 34.

Broj i sastav članova organa upravljanja, način izbora i opoziva, mandat, način rada, donošenja odluka i izvršavanja odluka, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje i rukovođenje zadrugom, bliže će se urediti Pravilima zadruge.

Član 35.

Radi uspješnijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka zbog kojih je zadruga osnovana, zadruga može formirati  svoju stručnu službu, čiji zadaci i uslovi rada će se utvrditi posebnim aktima zadruge.

Član 36.

Ovaj Ugovor osnivači zadruge su potpisali dana 22.06.2013 .godine, a stupa na snagu sledećeg dana od dana potpisivanja.
Svoju odluku o osnivanju zadruge i prihvatanju prava i obaveza utvrđenih ovim Ugovorom osnivači potvrđuju svojeručnim potpisivanjem istog.

 

 

ime i Prezime:
 

 

____________________________

 

Zanimanjne:
 

 

____________________________

 

Adresa osnivača:
 

 

____________________________

 

JMBG:
 

 

____________________________

 

Potpis:
 

 

____________________________

             

Po jedan primerak prepisa Ugovora uručen je svakom osnivaču (zadrugaru), a ostali se nalaze u dokumentaciji zadruge.


 

Osnivač

 

         

       

Kontakt

VELIKA KOOPERATIVA

Adresa:
Selo Velika - Dom u Velici,
Opština Plav, Crna Gora
Osnovano:
22. jun 2013. godine
Registrovano:
13. novembar 2013. godine
E-mail
kontakt@velikakooperativa.com
Telefon:
+ 382 51 25 00 55
+ 382 69 62 37 49