UGOVOR O ZAJEDNIČKOJ PROIZVODNJI

 

U G O V O R
o zajedničkoj proizvodnji i prometu poljoprivrednih proizvoda i usluga

Zaključen u selu Velika, dana ________20__. godine, između
 
1. Zemljoradničke zadruge ’’Velika Kooperativa’’, iz sela Velika, opština Plav, koju zastupa direktor Velibor Tomović, (u daljem tekstu Kooperativa)
 
i

2. ______________________________________________, iz __________________________,

lk br. __________________, izdata od _________________________,

JMBG ________________________, (u daljem tekstu Poljoprivredni proizvođač)
 
 
Član 1.

Poljoprivredni proizvođač se obavezuje da će da zasnuje sledeću poljoprivrednu proizvodnju:

_____________________________________________________________
 
Rok isporuke robe je: __________________________godine.
 
Član 2.

Kooperativa se obavezuje da otkupi ugovorene količine proizvoda isključivo ako ima mogućnost plasmana tih proizvoda i ako kvalitet tih proizvoda odgovara propisanim standardima.
 
Član 3.

Cijena proizvoda određuje se tako što Kooperativa od svoje prodajne cijene otkupljenog proizvoda oduzima dio za svoje troškove (marža), a ostatak je cijena za proizvođača.

Cijena je franko istovareno na otkupnom mjestu koje odredi Kooperativa.
 
Član 4.

Otkupljeni proizvod Kooperativa će isplatiti odmah nakon što ona taj proizvod naplati od svog kupca.
 
Član 5.

Kooperativa će proizvođaču obezbijediti repromaterijal i poljoprivredne usluge potrebne za proizvodnju ugovorenog proizvoda  u vrijednosti od _________________EURA.

Kamatna stopa na na ova sredstva iznose 3% na godišnjem nivou.

Sredstvo obezbeđenja je menica proizvođača.
 
Član 6.

Ukupno zaduženje proizvođača iz čl. 5. ovog Ugovora ne može preći ugovorenu količinu proizvodnje iz čl. 1.
 
Član 7.

U slučaju da proizvođač ne postupi u skladu sa čl. 1. ili da Kooperatva ne izvrši otkup proizvoda na osnovu čl. 2. ovog Ugovora, proizvođač je dužan je da u roku od 30 dana od ugovorenog roka isporuke isplati Kooperativi dug iz čl. 5.
 
Član 8.

Ako proizvođač ne vrati dugove u skladu sa čl. 7., platiće propisanu zateznu kamatu.

Član 9.

Na sve ostale odnose koji nijesu regulisani ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona.
 
Član 10.

U slučaju spora ugovara se nadležnost Suda u _______________________________.
 
Član 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.
 
 

   Velika Kooperativa                                                  Poljoprivredni proizvođač

 
___________________                                                _______________________

                     Velibor Tomović
                           Direktor

 

Osnivač

 

         

       

Kontakt

VELIKA KOOPERATIVA

Adresa:
Selo Velika - Dom u Velici,
Opština Plav, Crna Gora
Osnovano:
22. jun 2013. godine
Registrovano:
13. novembar 2013. godine
E-mail
kontakt@velikakooperativa.com
Telefon:
+ 382 51 25 00 55
+ 382 69 62 37 49